Globālais paziņojums par privātumu 

2024. gada maijs

Šajā paziņojumā par privātumu (“Paziņojums par privātumu”) ir paskaidrots, kā katra no vienībām un/vai filiālēm, kas norādītas tabulas . sadaļā “Kas mēs esam?” (“mēs”, “mūsu”, “mums”), vāc, izmanto, glabā, apmainās ar citām pusēm un/vai citādi apstrādā jūsu personas datus (“Personas dati”), laikā, kad jūs (kopā — “jūs, “jūsu” vai “lietotāji”) lietojat mūsu tīmekļa vietni (“Tīmekļa vietne”) kā Tīmekļa vietnes apmeklētājs un/vai lietotājs vai citā veidā mijiedarbojoties ar mums. Šajā Paziņojumā par privātumu mēs arī aprakstām, vai notiek Personas datu apmaiņa ar citām pusēm, un mehānismus, ko esam ieviesuši, lai aizsargātu jūsu datus.

Iesakām regulāri pārskatīt šo Paziņojumu par privātumu un pārbaudīt, vai tīmekļa vietnē nav atjauninājumu. Šī Paziņojuma par privātumu atjauninājumi tiks publicēti mūsu Tīmekļa vietnē, un, ja turpināt sadarboties ar mums, jūs piekrītat šim Paziņojumam par privātumu un jebkādām turpmākām izmaiņām.

Ja saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem šajā Paziņojumā par privātumu ir jāiekļauj papildu informācija, šāda informācija ir iekļauta tālāk esošajāsadaļā.

Kas mēs esam? 
Mēs esam daļa no “Euronet” uzņēmumu grupas. 

Kontaktinformācija ir norādīta šīs lapas apakšdaļā.

Kāda veida Personas dati tiek vākti? 
Mēs vācam tikai tos Personas datus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu jums Tīmekļa vietni un ievērotu piemērojamos tiesību aktus.

Kāpēc mēs vācam Personas datus? 
Mēs vācam Personas datus konkrētiem līgumiskiem un juridiskiem mērķiem. 
 
Ar jūsu piekrišanu mēs vācam datus arī papildu mērķiem.  

Cik ilgi “Euronet” glabā Personas datus? 
Mēs glabājam Personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, vai saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. 

Ar ko notiek Personas datu apmaiņa? 
 Mēs apmaināmies ar Personas datiem ar citiem “Euronet” grupas uzņēmumiem, juridiskām iestādēm un partneriem, ja tas ir nepieciešams regulatīvo prasību vai līgumsaistību izpildei

Kur “Euronet” glabā Personas datus? 
Mēs glabājam Personas datus drošās vietās, ievērojot stingrus drošības pasākumus.  
 
Ja mums ir nepieciešams nosūtīt Personas datus uz citām vietām, mēs īstenojam visus nepieciešamos pasākumus juridisko saistību izpildei un pienācīga drošības līmeņa nodrošināšanai.

Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz Personas datiem?   
Atkarībā no jūsu dzīvesvietas jums var būt ar Personas datiem saistītas tiesības atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem. Kopējās tiesības attiecībā uz Personas datiem ir izklāstītas tālāk, 10. sadaļā. Lai veiktu pieprasījumu, varat sazināties ar mums, rakstot e-pastu uz dpo@euronetworldwide.com

1. Kādi Personas dati tiek vākti un kāpēc?

Tālāk ir uzskaitīti Tīmekļa vietnes apmeklēšanas un/vai lietošanas laikā vācamo un apstrādājamo Personas datu kategorijas, avoti, mērķi un juridiskie pamatojumi. Ja Personas datu vākšanas un apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana, varat atsaukt piekrišanu jebkurā laikā.

Mēs vācam Personas datus, kad apmeklējat un/vai izmantojat mūsu Tīmekļa vietni vai tad, kad sniedzat tos mums saistībā ar Tīmekļa vietnes izmantošanu, tostarp, kad atbilstoši Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem iesniedzat jebkādus informācijas pieprasījumus vai sūdzības par šīs Tīmekļa vietnes darbību, izmantošanu vai citu lietotāju augšupielādētu saturu.

Šie dati var ietvert turpmāk norādīto:

Identifikācijas dati un kontaktinformācija: vārds, e-pasts, tālruņa un/vai faksa numurs, dzīvesvietas un/vai uzņēmuma adrese un cita kontaktinformācija (“Kontaktinformācija”), uzruna, dzimšanas datums, dzimums, attēli, videoklipi vai paraksts. 

Iespējams, ka, atbildot un apstrādājot informācijas pieprasījumu vai sūdzību saskaņā ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem, jūs sniegsiet mums papildu informāciju. Šādā gadījumā mēs apstrādāsim jūsu sniegtos Personas datus atbilstoši šī Paziņojuma par privātumu noteikumiem.

Uzvedības un tehniskā informācija: apmeklētāju IP adrese, internets vai cits līdzīgs tīkls, pārlūkošanas vai meklēšanas darbības, informācija par uzvedību (nolūkā saprast jūsu uzvedības modeli mūsu produktu un pakalpojumu lietošanas laikā), pārlūkprogrammas veids un versija, laika joslas iestatījums, ekrāna izšķirtspējas iestatījumi, pārlūkprogrammas spraudņu veidi un versijas, operētājsistēma un platforma. 

Plašāka informācija par mūsu Sīkdatņu politiku iir pieejama šeit 

Informācija par atrašanās vietu vai ģeolokācijas dati: Mēs varam vākt informāciju par jūsu atrašanās vietu Tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā ar datora, planšetdatora vai mobilā tālruņa starpniecību. Visos gadījumos pirms jūsu atrašanās vietas informācijas vai ģeolokācijas datu izmantošanas būs nepieciešama jūsu piekrišana.

Neidentificējami dati: Kad vien tas ir iespējams, mēs izmantojam datus, kurus nevar tieši identificēt (piemēram, anonīmus demogrāfiskos un lietojuma datus), nevis Personas datus (“Neidentificējami dati”). Šos neidentificējamos datus varam izmantot mūsu iekšējo procesu vai pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai bez iepriekšējā paziņojuma. Mēs varam izmantot apkopotus datus dažādiem mērķiem, tostarp, lai analizētu, novērtētu un uzlabotu Tīmekļa vietni un tās saturu.

2. Kādi ir vācamo Personas datu avoti?

Mēs vācam Personas datus no šādiem avotiem:

• Tieši no jums, no tiešās mijiedarbības ar jums, kā arī informācijas pieprasījumu vai sūdzību iesniegšanas procesā atbilstoši iepriekš izklāstītajam.

• Pasīvi vācot informāciju par jūsu mijiedarbību, tostarp par klikšķiem lapā, pavadīto laiku vai citiem automātiski vācamiem metadatiem.

• No interneta pakalpojumu sniedzējiem.

3. Kāpēc mēs vācam un izmantojam Personas datus?

Mēs vācam un izmantojam Personas datus turpmāk norādīto mērķu īstenošanai:

i. Mēs varam apstrādāt Personas datus saistībā ar jūsu līgumattiecībām (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) ar mums (t. i., Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem):

ii. Mēs varam apstrādāt Personas datus, ievērojot mūsu leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Izmantojot Personas datus mūsu leģitīmo interešu ievērošanai, mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu Personas datu izmantošanu tikai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, kā arī, lai šāda izmantošana nebūtu svarīgāka par jūsu interesēm vai pamattiesībām un brīvībām, kurām nepieciešama aizsardzība.

iii. Mēs varam apstrādāt Personas datus, ja iepriekš esat sniedzis mums piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts):

iv. Mēs varam apstrādāt Personas datus, lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus saskaņā ar piemērojamo tiesību un regulatīvo sistēmu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts), kā arī atbilstoši kompetento tiesu vai uzraudzības iestāžu lēmumiem.

4. Personas datu precizitāte

Mēs esam apņēmušies uzturēt Personas datu precizitāti un aktualitāti. Mēs veicam saprātīgus pasākumus Personas datu precizitātes nodrošināšanai, gādājot par to, lai jaunākie saņemtie Personas dati tiktu precīzi reģistrēti, un, ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, veicam periodiskas pārbaudes un lūdzam jums atjaunināt savus Personas datus. Laiku pa laikam varam nosūtīt jums e-pastu ar lūgumu apstiprināt un/vai atjaunināt Personas datus. Šīs saziņas pamatā ir mūsu leģitīmās intereses un juridiskais pienākums uzturēt precīzu un aktuālu informāciju.

Ja pamanāt, ka Personas dati nav precīzi, varat pieprasīt labot vai atjaunināt informāciju par jums, nosūtot e-pastu uz dpo@euronetworldwide.com.

5. Cik ilgi “Euronet” glabā Personas datus?

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuriem Personas dati tika vākti, un uz tiem attiecas dažādi standarti un noteikumi, lai izpildītu piemērojamos juridiskos vai ziņošanas pienākumus. Glabāšanas periods tiek noteikts, pamatojoties uz piemērojamajām prasībām un pienākumiem, kas var ietvert:

6. Vai izpaužam Personas datus?

Mēs varam izpaust Personas datus uzņēmējdarbības mērķiem vai juridisko pienākumu izpildei atbilstoši turpmāk norādītajam.

i. “Euronet” grupā: Mēs varam izpaust Personas datus “Euronet” un “Euronet” grupas saistītajiem uzņēmumiem, ja tas mums ir nepieciešams jūsu informācijas pieprasījuma vai sūdzības apstrādei (saskaņā ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem) vai citādai šajā Paziņojumā par privātumu aprakstīto mērķu īstenošanai, vai Grupas saistību izpildei. 

ii. Trešās personas, kas sniedz pakalpojumus*: Mēs varam apmainīties ar Personas datiem ar trešām personām, kas sniedz pakalpojumus, palīdzot mums veikt noteiktus tehniskus, operatīvus, regulatīvus vai atbilstības nodrošināšanas uzdevumus. Piemēram, šādas trešās personas, kas sniedz pakalpojumus, var būt datubāzu un tīmekļa vietņu administrēšanas profesionāļi, izstrādes, uzturēšanas, IT infrastruktūras pielāgošanas pakalpojumu sniedzēji, reklāmdevēji vai reklāmas tīkli un sociālo mediju uzņēmumi personalizētas reklāmas izvietošanai digitālajos pakalpojumos, kā arī ar mērķi pielāgoties patērētāju vēlmēm.

*“Trešo personu – pakalpojumu sniedzēju” juridiskā nozīme un saraksts var atšķirties atkarībā no valsts, kurā dzīvojat. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kuriem pakalpojumu sniedzējiem ir piekļuve un kāpēc viņiem ir piekļuve Personas datiem, varat sazināties ar mums, rakstot uz dpo@euronetworldwide.com.

iii. Korporatīvais process: Mēs varam nosūtīt Personas datus trešai personai saistībā ar pārdošanu, iegādi, apvienošanu vai reorganizāciju, kurā iesaistīts “Euronet”, “Euronet” grupas uzņēmums vai jebkurš no to attiecīgajiem aktīviem. Šādi rīkojoties, mēs veiksim saprātīgus pasākumus, lai pienācīgi aizsargātu informāciju par tiem.

iv. Juridiskie un regulatīvie apsvērumi: Mums var būt nepieciešams izpaust Personas datus nepieciešamajā apmērā, ja to pieprasa juridiska iestāde, tostarp tiesu vai uzraudzības iestādes, kā arī jebkuras citas iestādes, kas darbojas savas kompetences robežās.

v. Profesionālie partneri: Apmaiņa ar Personas datiem var notikt ar padomdevējiem, juristiem, konsultantiem, revidentiem vai grāmatvežiem, lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus un nodrošinātu Tīmekļa vietni, kā arī mūsu līgumsaistību izpildei atbilstoši Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem, ievērojot piemērojamos tiesību aktus un paraugpraksi. 

Mēs varam apmainīties ar Personas datiem “Euronet” grupā, kas var ietvert jūsu datu pārsūtīšanu ārpus EEZ. Jums ir svarīgi ņemt vērā, ka, lai gan tiesību akti attiecībā uz datu glabāšanu valstīs, uz kurām mēs varam nosūtīt jūsu datus, var būt mazāk stingri nekā jūsu valsts tiesību akti, mēs plānojam ievērot principus, kas izklāstīti šajā Paziņojumā par privātumu, ja vien piemērojamie tiesību akti nenosaka citādi.

Ja mēs apmaināmies ar Personas datiem ar ārpus EEZ reģistrētām trešām personām, kas sniedz pakalpojumus, mēs nodrošināsim Personas datu aizsardzības līmeni saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.

7. Nepilngadīgie

Bērniem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, mēs nesniedzam pakalpojumus tieši un proaktīvi nevācam viņu personas informāciju. Ja esat jaunāks par 18 gadiem, lūdzu, nelietojiet Tīmekļa vietni vai piedāvājumus un neizpaudiet mums Personas datus. Ja uzzināsiet, ka jebkāda jaunāka par 18 gadiem persona ir nelikumīgi sniegusi mums Personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz dpo@euronetworldwide.com.

8. Datu drošība

Mēs esam apņēmušies aizsargāt Personas datus un esam ieviesuši komerciāli pamatotus un atbilstošus aizsardzības pasākumus, lai novērstu jebkādus jūsu uzticētās informācijas zudumus, ļaunprātīgu izmantošanu un pārveidošanu. Mēs vienmēr centīsimies nodrošināt, lai Personas dati būtu labi aizsargāti saskaņā ar starptautisko paraugpraksi. Šo apņemšanos nodrošināt datu drošību mēs ievērojam, īstenojot atbilstošus fiziskus, elektroniskus un pārvaldības pasākumus jūsu personiskas informācijas aizsardzībai.

Nolūkā aizsargāt mūsu sistēmas no nelikumīgas piekļuves mēs īstenojam drošus, progresīvus fiziskās un organizatoriskās drošības pasākumus, kas tiek nepārtraukti uzlaboti, lai sasniegtu visaugstāko drošības līmeni saskaņā ar starptautisko paraugpraksi un rentabilitātes apsvērumiem. Visus Personas datus glabā drošā vietā, ko aizsargā ugunsmūri un citi sarežģīti drošības mehānismi ar ierobežotu administratīvu piekļuvi.

Personālam, kuram ir piekļuve Personas datiem, kā arī apstrādes darbībām saistībā ar Personas datiem, ir līgumisks pienākums saglabāt jūsu datu privātumu un ievērot mūsu organizācijā īstenoto Privātuma politiku. 

Mūsu mērķis ir sasniegt atbilstību visaugstākajam datu aizsardzības standartam, pieņemot nozares standarta pasākumus jūsu privātuma aizsardzībai.

9. Tirgvedība un reklāma

Trešo pušu reklāmdevēji nodrošina reklāmas, kas tiek rādītas Tīmekļa vietnē vai citās mūsu pakalpojumu vietās. Trešo pušu reklāmdevējiem nav piekļuves informācijai, ko mūsu klienti mums ir snieguši tieši. Parasti reklāmdevēji paļaujas uz sīkdatnēm vai kādu citu tīmekļa mehānismu, lai novērtētu, kuras reklāmas jūs varētu interesēt. Mēs neievietojam “Mērķauditorijas atlases sīkdatnes” un neiespējojam “Mērķauditorijas atlasi” un “Atrašanās vietu” jūsu sistēmā bez jūsu piekrišanas.

Ja piekrišanu esat sniedzis, Tīmekļa vietnē pieņemot Mērķauditorijas atlases sīkdatnes, mēs varam veikt šīs darbības (veicinošo tirgvedību un līdzīgas auditorijas atlases funkcijas) ar trešo pušu starpniecību. Lai atteiktos no reklāmas, ir jāmaina sīkdatņu iestatījumi. To var izdarīt, klikšķinot uz ikonas, kas atrodas vietnes apakšdaļas kreisajā stūrī.

Mūsu Paziņojums par privātumu nav saistošs trešām pusēm. Lai izprastu viņu paziņojumos izklāstīto privātuma politiku, jums jāapmeklē trešās puses tīmekļa vietne. Jūs varat atrast visas trešās puses, kas var izmantot sīkdatnes mērķauditorijas atlasei, mūsu Sīkdatņu politikā.

Mēs varam laiku pa laikam sazināties ar jums (atkarībā no nepieciešamības ar e-pasta, īsziņas, vēstules vai tālruņa starpniecību saskaņā ar jūsu īpašajiem norādījumiem), tostarp tad, kad esat devis mums piekrišanu saņemt mērķtiecīgas tirgvedības informāciju par mūsu pakalpojumiem un/vai produktiem.

Kāpēc jums būtu jāsaņem elektroniskie paziņojumi? 
Atkarībā no valsts, kurā dzīvojat, jūs saņemsiet tirgvedības paziņojumus, ja esat pilnvarojis mūs apstrādāt Personas datus šiem mērķiem.

Turklāt mēs varam nosūtīt jums elektroniskos paziņojumus tirgvedības nolūkos, ja jums ir līgumattiecības ar mums, tas nozīmē konkrētu laiku, kad izmantojat mūsu pakalpojumus vai gadījumus, kad neesat skaidri pieprasījis nesaņemt minētos tirgvedības paziņojumus.

Jūs vienmēr informēs, savukārt mēs gādāsim par to, lai mūsu pakalpojumu izmantošanas vai pat reģistrācijas laikā jūsu rīcībā būtu visa nepieciešamā informācija, kas ļauj apzināties iespējamu jūsu Personas datu izmantošanu konkrētam nolūkam, tādējādi reģistrācijas vai mūsu pakalpojumu izmantošanas laikā jums tiks dota iespēja skaidri paust to, ka neesat ieinteresēts saņemt minētos tirgvedības paziņojumus. Šādos gadījumos mēs dzēsīsim jūs no mūsu saraksta un jūs nesaņemsiet nekādus atjauninājumus par mūsu pakalpojumiem un produktiem, kas varētu jūs interesēt.

Kā ir iespējams atteikties? 
Piekrišanu varēsiet atsaukt jebkurā laikā, izmantojot vienu no šiem mehānismiem: 

Ja jums ir papildu jautājumi par Personas datu izmantošanu tirgvedības nolūkos un/vai vēlaties sākt saņemt tirgvedības paziņojumus, varat arī nosūtīt e-pastu uz dpo@euronetworldwide.com.

10. Tiesības attiecībā uz personas datiem: apraksts

Atkarībā no jūsu dzīvesvietas tiesības attiecībā uz Personas datiem atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem var ietvert: 

  1. Tiesības piekļūt: tiesības pieprasīt piekļuvi savu Personas datu kopijai. 
  2. Tiesības labot neprecizitātes: tiesības pieprasīt labot neprecizitātes jūsu Personas datos. 
  3. Tiesības uz dzēšanu: tiesības pieprasīt savu Personas datu dzēšanu, ja ir spēkā noteikti nosacījumi. 
  4. Tiesības uz datu pārnesamību: tiesības saņemt Personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības noteiktos apstākļos pārsūtīt Personas datus citam pārzinim. 
  5. Tiesības iebilst: tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi (t. i., tiešās tirgvedības nolūkos). 
  6. Tiesības, kas saistītas ar automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu: tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas indivīdam rada tiesiskās vai līdzīgas nozīmīgas sekas. 

Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu cik vien drīz iespējams un piemērojamajos tiesību aktos noteiktajā termiņā.  
Informāciju par piemērojamajām tiesībām skatiet tālāk esošajā sadaļā “Reģionālais paziņojums par privātumu”.

Lai izmantotu jebkuras savas tiesības, jums jānosūta e-pasts uz dpo@euronetworldwide.com. Lai sekmētu jūsu privātumu aizsardzību un drošības uzturēšanu, mēs veiksim nepieciešamos pasākumus jūsu identitātes pārbaudei un varam lūgt nodrošināt citu informāciju, pirms dot jums piekļuvi Personas datiem vai pirms jebkādu Personas datu izmaiņu uzsākšanas. Ja nepieciešamības gadījumā mums nebūs jūsu personu apliecinošā dokumenta kopijas vai jebkāda juridiski derīga dokumenta, kas pierāda jūsu identitāti, mēs nevarēsim atbildēt uz jūsu pieprasījumu.

Ņemiet vērā, ka pakalpojumu sniegšanas laikā dažas tiesības var nebūt īstenojamas uzņēmējdarbības vajadzību vai juridisku pienākumu dēļ. Jūsu tiesības var būt ierobežotas, lai izpildītu citus juridiskus pienākumus, piemēram, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, līgumiskus un atbilstības pienākumus. Tomēr jūs vienmēr saņemsiet atbildi, izmantojot jebkuru no iepriekš minētajām tiesībām un/vai jebkādām papildu tiesībām, kas jums var būt atkarībā no jūsu jurisdikcijas. Ja jūsu tiesības nevarēs īstenot, jūs vienmēr saņemsiet pienācīgu paskaidrojumu. 

11. Saziņa ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas saistībā ar šo Paziņojumu par datu privātumu vai mūsu darbībām ar datiem, lūdzam sazinieties ar mums rakstiski pa e-pastu DPO@euronetworldwide.com vai pa pastu “Euronet” datu aizsardzības speciālistam, Calle Cantabria, 2, 28108 Alcobendas, Madrid, Spānija.

Atkarībā no piemērojamiem tiesību aktiem privātuma jomā jums var būt tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības iestādei vai citai regulatīvajai iestādei, ja uzskatāt, ka mēs neesam izpildījuši mūsu saistības saskaņā ar šo Paziņojumu par privātumu vai piemērojamos tiesību aktus:

12. Kas mēs esam?


Austrija
https://www.euronetatms.at
Euronet 360 Finance Limited (filiāle), uzņēmuma reģistrācijas numurs: FN 383620y, juridiskā adrese un komercadrese: Wollzeile 1-3, 1010 Wien, Austrija

Beļģija
https://www.euronetatms.be
Innova TaxFree. Beļģijā reģistrēts uzņēmums ar reģistrācijas numuru BE0506.980.396, juridiskā adrese: Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles, Beļģija

Bulgārija
https://www.euronetatms.bg
Euronet Services EOOD, Bulgārijā reģistrēts uzņēmums ar reģistrācijas numuru BG204616073, juridiskā adrese: Shipka 6, 3. st., Sofija 1504 (България, София 1504, ул. Шипка 6, етаж 3), Bulgārija

Čehijas Republika
https://www.euronetatms.cz
Euronet Services spol. s r.o., Čehijas Republikā reģistrēts uzņēmums ar reģistrācijas numuru 25608452, juridiskā adrese un komercadrese: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Čehijas Republika

Horvātija
https://www.euronetatms.hr
EFT Usluge d.o.o., Horvātijā reģistrēts uzņēmums ar reģistrācijas numuru 080137553, juridiskā adrese un komercadrese: Prve Pile 1, 10000 Zagreb, Horvātija

Kipra
https://www.euronetatms.com.cy
Euronet 360 Finance Limited (filiāle), uzņēmuma reģistrācijas numurs: AE2948, juridiskā adrese: 7 Thiseos str., office 001,2042 Strovolos, Nicosia, Kipra

Dānija
https://www.euronetatms.dk
Euronet 360 Finance Limited (filiāle), uzņēmuma reģistrācijas numurs: 34740038, juridiskā adrese un galvenā tirdzniecības adrese: Peterdalsvej 1A, 3. sal, 2770 Kastrup, Dānija

Igaunija
https://www.euronetatms.ee
Euronet 360 Finance Limited (filiāle), uzņēmuma reģistrācijas numurs: 14756049, juridiskā adrese un komercadrese: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 30, 10149, Igaunija

Francija
https://www.euronetatms.fr
Euronet Services SAS, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 878 585 223 00026, juridiskā adrese un komercadrese: 34 Rue Henri Barbusse 107 Ruue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers, Paris Francija

Spānija
https://www.euronetatms.es
Euronet 360 Finance Limited Sucursal en España (filiāle), uzņēmuma reģistrācijas numurs: W8262682A, juridiskā adrese un komercadrese: Edificio Amura, C / Cantabria nº2, 3- planta, 28108 Alcobendas, Madrid, Spānija

Grieķija
https://www.euronetatms.gr
Euronet Card Services S.A., Grieķijā reģistrēts uzņēmums ar reģistrācijas numuru 123363401000, juridiskā adrese un komercadrese: 1, Sachtouri & Poseidonos, Kallithea 17674, Attica, Grieķija

Īrija
https://www.euronetatms.ie
Euronet 360 Finance Limited (filiāle), uzņēmuma reģistrācijas numurs: 908313, juridiskā adrese: 39/40 Mount Street Upper, Dublin 2, Īrija

Islande
https://www.euronetatms.is
Euronet 360 Finance Limited (filiāle), uzņēmuma reģistrācijas numurs: 650521-0130, juridiskā adrese: Suðurlandsbraut 30 108 Reykjavík, Islande

Itālija
https://www.euronetatms.it
Euronet 360 Finance Limited. (filiāle), uzņēmuma reģistrācijas numurs: 97626920157, juridiskā adrese un komercadrese: Via Giosuè Carducci 9, 20123, Milano, Itālija

Lietuva
https://www.euronetatms.lt
Euronet 360 Finance Limited (filiāle), uzņēmuma reģistrācijas numurs: 305413397, juridiskā adrese: Labdarių st., 6A-16, LT-01120 Vilnius, Lietuva

Latvija
https://www.euronetatms.lv
Euronet 360 Finance Limited (filiāle), uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40203219803, juridiskā adrese un komercadrese: Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija

Ungārija
https://www.euronetatms.hu
Euronet Banktechnikai Szolgáltató Kft., uzņēmuma reģistrācijas numurs: 01-09-680790, juridiskā adrese: Alkotás utca 50, Alkotás Point, 1123, Budapest, Ungārija

Malaizija
https://www.euronetatms.my
Euronet Services Malaysia Sdn Bhdl, Malaizijā reģistrēts uzņēmums ar PVN un tirdzniecības nodokļa maksātāja numuru W10-1808-31042954, juridiskā adrese: Upper Penthouse, Wisma Rkt, No. 2, Jalan Raja Abdullah, Off Jalan Sultan Ismail, 50300 Kuala Lumpur, Malaizija

Malta
https://www.euronetatms.com.mt
Euronet 360 Finance Limited, uzņēmuma reģistrācijas numurs: OC1320, juridiskā adrese: BusinessLabs, Level One, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR9037, Malta

Meksika
https://www.euronetatms.mx
Euronet Epay Mexico S.de R.L. de C.V., uzņēmuma reģistrācijas numurs: RFC EEM160411LV3, juridiskā adrese: Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260 PAD 07 – piso 3, C.P.: 76147 – Querétaro, Meksika

Melnkalne
https://www.euronetatms.me
Euronet Services d.o.o., Melnkalnē reģistrēts uzņēmums ar reģistrācijas numuru 03314766, juridiskā adrese: IV Proleterske br. 26, Podgorica, Melnkalne

Norvēģija
https://www.euronetatms.no
Euronet 360 Finance Limited (filiāle), uzņēmuma reģistrācijas numurs: 821247152, juridiskā adrese un komercadrese: Skippergata 33, 0154 Oslo, Norvēģija

Nīderlande
https://www.euronetatms.nl
Euronet 360 Finance Limited (filiāle), uzņēmuma reģistrācijas numurs: 62593498, juridiskā adrese un komercadrese: Hogehilweg 4 K, 5th Floor, 1101 CC Amsterdam, Nīderlande

Filipīnas
https://www.euronetatms.ph
Euronet Technology Services Inc., Filipīnās reģistrēts uzņēmums ar reģistrācijas numuru: CS201730466, juridiskā adrese: 8th Floor, the Zuellig Building, Makati Avenue, corner Paseo de Roxas and Sta Potenciana Street, Makati City 1225, Metro Manila, Filipīnas

Portugāle
https://www.euronetatms.pt
Euronet 360 Finance Sucursal em Portugal, Lda (Branch), uzņēmuma reģistrācijas numurs: 980524920, juridiskā adrese un komercadrese: Avenida da República, 50 – 10º, 1069-211 Lisboa, Portugāle

Rumānija
https://www.euronetatms.ro
Euronet Services SRL., uzņēmuma reģistrācijas numurs: J / 40/1066/1998, juridiskā adrese un komercadrese: nr.73-81 București-Ploiești Road, Victoria Park, 2nd Building, 3rd Floor, Bucharest 1, Rumānija

Slovēnija
https://www.euronetatms.si
Euronet 360 Finance Limited (filiāle), uzņēmuma reģistrācijas numurs: 8481628000, juridiskā adrese: Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovēnija

Zviedrija
https://www.euronetatms.se
Euronet 360 Finance Limited (filiāle), uzņēmuma reģistrācijas numurs: 516410-9398, juridiskā adrese un komercadrese: Armégatan 40, 5tr – 171 71 Solna, Zviedrija

Apvienotā Karaliste
https://www.euronetatms.com
Euronet 360 Finance Limited, Anglijā reģistrēts uzņēmums ar reģistrācijas numuru 06928422, juridiskā adrese: 7th Floor North Block, 55 Baker Street, London, England, W1U 7EU

Slovākija
https://www.euronetatms.sk
Euronet Services Slovakia, spol. s r.o., Slovākijā reģistrēts uzņēmums ar reģistrācijas numuru 35 854 448, juridiskā adrese: Prievozská 4, 821 09 Bratislava

Sazinieties ar mums

Meklēt